Wat wordt er getoetst bij de LVS- toetsen in groep 4?

Juf Shelby

Om de ontwikkeling te volgen wordt je kind in groep 4 getoetst. Deze resultaten worden ook vergeleken met de toetsen van groep 3. In dit blog lees je wat er zoal aan bod komt in de toetsen van groep 4 en hoe de opgaven samengesteld zijn.

Lees ook:
Wat wordt er getoetst bij de LVS-toetsen in groep 3?
Wat wordt er getoetst bij de LVS-toetsen in groep 5?
Wat wordt er getoetst bij de LVS-toetsen in groep 6?
Wat wordt er getoetst bij de LVS-toetsen in groep 7?
Doorstroomtoets groep 8 in 2024: een overzicht voor ouders

Afnameschema LVS toetsen groep 4

Elke basisschool is verplicht om te werken met goedgekeurde leerlingvolgtoetsen voor taal en rekenen. Er zijn meerdere aanbieders van leerlingvolgsystemen (LVS), maar de leerlingvolgtoetsen van het Boom LVS en het Cito LVS voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Net als in groep 3 wordt er bij de Cito LVS-toetsen 2x per jaar getoetst (Midden en Eind).

  • Halverwege het schooljaar: de M4 toetsen
  • En aan het einde van het schooljaar: de E4 toetsen

Voor groep 4 ontwikkelde Cito toetsen voor lezen (AVI en DMT), rekenen, spelling en begrijpend lezen. Anders dan vorig jaar is er voor begrijpend lezen in groep 4 ook een M4 versie en een E4 versie. Lees in mijn blog voor groep 3 hoe daar getoetst wordt.

Er zijn ook scholen die gebruik maken van de LVS-toetsen van Boom. De Boom toetsen worden meestal 1x per jaar afgenomen. Nieuw in groep 4 is ook bij Boom LVS de toets voor begrijpend lezen.

Toetsen op maat

Naast de toetsversies voor M4 en E4 kan de leerkracht ook toetsen op maat met Cito. De toetsen E3M4 (de makkelijkere variant van de toets M4) en een toets M4E4 (de makkelijkere variant van de toets E4. Dit zogenaamde toetsen op maat is speciaal voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling.

Wat wordt er bij begrijpend lezen in groep 4 gevraagd?

In de LVS-toets voor begrijpend lezen moeten kinderen de teksten en bijbehorende opgaven zelf lezen en dienen ze het goede antwoord te omcirkelen (meerkeuzevragen). De teksten in groep 4 zijn voor het merendeel verhalende teksten. Tekstgenres die voorkomen in toetsen kunnen in de vorm van een artikel, uitnodiging, instructie, brief, verslag verhaal of gedicht zijn. In groep 4 wordt getoetst of kinderen geschreven teksten begrijpen en kunnen interpreteren.

  • Er kan gevraagd worden naar de betekenis van een woord, woordgroep of zin die in de tekst vermeld wordt.
  • Sommige opgaven vragen naar een specifieke inhoud zoals voorwerpen, aantallen of plaats.
  • Interpreteren van teksten met eigen kennis, bijvoorbeeld: als er in een tekst staat dat er niemand voor de hondjes zorgt; dan moet de lezer de vertaalslag maken dat de hondjes geen baasje zouden kunnen hebben.

Wat wordt er bij de LVS-rekentoets groep 4 getoetst?

Getallen en getalrelaties

In groep 4 hebben kinderen geleerd dat in het getal 42 de 4 niet de 4 maar 40 voorstelt. Er wordt getoetst of kinderen inzicht hebben in de plaats van getallen in de telrij door ze getallen op een getallenlijn te plaatsen of de plaats van getallen op een getallenlijn te herkennen.

Tellen en samenstellen

Verder en terugtellen met sprongen. Bijvoorbeeld: de bloemist heeft 6 bossen van 10 tulpen. Hoeveel tulpen zijn dit samen?

Structureren in parten

Hoeveelheden splitsen in parten. Bijvoorbeeld 56 potloden in doosjes van 10 potloden en nog 6 losse.

Vergelijken

Vergelijken van getallen en hoeveelheden, bijvoorbeeld aangeven welk kind het meeste aantal pagina’s in een boek heeft gelezen. Ook hebben kinderen kennisgemaakt met bewerkingen van getallen. Bijvoorbeeld: Tim koopt met zijn vader een speelgoedtrein van 65 euro. Ze kopen ook een doos met huisjes en boompjes. Die kost 20 euro. Hoeveel euro moeten ze betalen? Bij de opgaven staat vaak ook een afbeelding. Daarnaast zijn er opgaven met ‘kale sommen’ zoals 12 + __ = 29

Vermenigvuldigen

In groep 4 wordt een start gemaakt met vermenigvuldigen met eenvoudige context. Bijvoorbeeld: Juf Emma heeft 4 groepjes van 8 kinderen. Hoeveel kinderen heeft juf Emma in de klas?

Meten, tijd en geld

De doelen voor groep 4 omvatten bijvoorbeeld het meten van lengte aan de hand van een gegeven liniaal, of rekenen met geld: het bepalen hoeveel geld iemand terug krijgt na een aankoop. Ook komen in de E4 toets opgaven voor waarbij kinderen moeten bepalen wat het aantal dozen is op een stapel, het bepalen van een aantal stickers op een stickervel waarvan een deel weg is of het bepalen hoe laat het is als er een bepaalde tijd is verstreken.
De rekentoets kent verschillende categorieën zodat de leerkracht kan zien in welke categorie de leerling nog niet beheerst is en extra uitgelegd moet worden.

De nieuwe 3.0 woordenschattoets voor groep 4

De Cito woordenschat is vernieuwd. Vanaf groep 4 zijn er zowel opgaven met als zonder context. Voor leerlingen in groep 4 zijn deze voorzien van foto’s en voorgelezen tekst. De toetsen zijn sinds schooljaar 2018/2019 uitgebracht. Nog niet alle scholen werken met deze nieuwe toets. Cito adviseert om met de nieuwe generatie toetsen te starten in groep 3 en elk schooljaar de nieuwe toetsen te introduceren voor een volgende jaargroep. Op die manier kunnen scholen leerlingen blijven volgen van groep 3 tot en met 8.

Een voorbeeldopgave:

Spelling in groep 4

Voor het LVS worden kinderen in groep 4 getoetst door middel van een zinsdictee. Bij de papieren afname leest de leerkracht een zin voor. Dan leest de leerkracht één woord uit de zin opnieuw voor: dat is het woord dat de leerlingen opschrijven op het antwoordblad. Bij een digitale afname leest de computer de opgave voor en typt de leerling het antwoord in.

In het begin en aan het eind van de toets is vaak een makkelijk woord gebruikt. Zodat kinderen niet meteen afgeschrikt worden door een moeilijke opgave en ze de toets op een prettige manier beëindigen.

Spellingscategorieën in de LVS-toetsen groep 4

In de spellingstoetsen komen weer meer spellingscategorieën voor dan in groep 3. Zo hebbende kinderen in groep 4 de volgende nieuwe categorieën leren kennen die ook getoetst worden.

  • Woorden met aai, ooi, oei.
  • Samengestelde woorden zoals: schooltas, fietstas.
  • Woorden met eer, eur, oor.
  • Woorden met ei/ij of au/ou.
  • Aan het einde van groep 4 komen ook voor het eerst woorden met open/gesloten lettergreep voor zoals bomen/bommen. Hier is nog weinig mee geoefend in groep 4, en zal ook verder in groep 5 bij spelling aan bod komen. Soms worden dus juist ook iets moeilijkere opgaven getoetst, om daarmee de goede spellers te ontdekken.

De diagnostische analyse van de spellingstoetsen geeft de leerkracht informatie over de specifieke spellingsproblemen van een leerling. Zowel bij Boom als bij Cito is dit handig voor de leerkracht om te zien welke spellingsproblemen er zijn. Uiteindelijk is het doel van toetsen dan ook om het niveau van kinderen te signaleren en het aanbod daarop aan te passen.

Heeft je kind moeite met spelling? Dan biedt Squla extra oefening met TaalExtra. In kleine stapjes oefent je kind op een leuke manier met de klanken en spellingregels.

Oefenen met de vraagstelling van de LVS-toetsen

De LVS-toetsen verschillen in vraagstelling van methodetoetsen en dat kan soms best lastig zijn voor je kind. Het is mogelijk om op Squla met de vraagstelling van de LVS-toetsen te oefenen. Bekijk alle oefenstof van Squla in groep 4, inclusief de oefen-toetsen, of doe de demo.

Dit artikel is geschreven door Shelby Vos-van Andel, leerkracht en Intern begeleider in het basisonderwijs. Als Intern begeleider is ze onder andere verantwoordelijk voor het analyseren van LVS-toetsen, het begeleiden van leerkrachten bij de toetsafname en registraties en het bespreken van toetsen met ouders.

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!