Privacy statement Squla

Squla neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Squla altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dit document wordt het privacybeleid (hierna ‘Beleid’) van Squla uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op bezoekers, gebruikers en abonnees van Squla. Squla raadt je daarom aan dit Beleid aandachtig door te nemen. Via klantenservice@squla.nl kun je altijd contact opnemen met Squla.

Door deze website (hierna: ‘Site’) te gebruiken, geef je aan kennis te hebben genomen van onderstaande Beleid.

We hebben ons best gedaan ons Beleid in simpele, duidelijke taal op te schrijven. Ook hebben we aan de rechterzijde een tabel opgenomen waarin we kort, in normaal Nederlands, uitleggen wat wordt bedoeld. Dit kun je makkelijk zien in de rechterkolom, onder het het kopje “Kort gezegd…”.

De algemene voorwaarden van Squla vind je hier.

Wie is Squla?

Squla is een handelsnaam van FutureWhiz Media B.V. (KvK-nummer 32144948), kantoorhoudende te (1018 TX) Amsterdam aan de Rhijnspoorplein 22.

Met Squla kunnen kinderen via online spelletjes oefenen met vakken als rekenen, spelling en geschiedenis. Wanneer kinderen quizzen en games spelen, kunnen zij munten sparen. Deze munten kunnen zij inwisselen voor leuke cadeautjes. Ook kan je als ouder zien hoe vaak je kind oefent met Squla, welke oefeningen worden gemaakt en hoeveel vragen je kind goed of fout beantwoordt.

Kort gezegd…

Squla is het leukste en meest leerzame online oefenprogramma voor kinderen in groep 1 t/m 8 en de brugklas!

Welke informatie wordt door Squla verzameld en verwerkt?

Squla account

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Squla aanbiedt, moet je een persoonlijk account aanmaken (‘ouderaccount’). De volgende gegevens zijn verplicht: voornaam, achternaam en e-mailadres. Ook worden financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je een abonnement aflsuit. De volgende gegevens zijn optioneel: geboortedatum, gebruikersnaam, adres en telefoonnummer.
Via het ouderaccount kan je voor je kinderen een account aanmaken (‘kinderaccount’). De volgende gegevens zijn verplicht: voornaam en groepsjaar. De volgende gegevens zijn optioneel: achternaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, adres, woonplaats en school.

Alle contactgegevens blijven altijd afgeschermd voor andere gebruikers. Ook biedt Squla je de mogelijkheid om via je account zelf informatie op de Site te plaatsen. De informatie wordt door Squla opgeslagen en kan persoonsgegevens bevatten.

Kort gezegd…

Ouder- en kindaccount

Om Squla te kunnen gebruiken moet je een persoonlijk ouderaccount aanmaken. Via het ouderaccount kunt je kinderaccounts aanmaken, waarmee je kind kan spelen met Squla. Toegang en beheer van kinderaccounts verlopen via het ouderaccount.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Squla optimaal te laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) heeft Squla bepaalde informatie nodig. Squla laat daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag verzamelen tijdens je gebruik van Squla. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je op Squla bezoekt en “cookies”.

Kort gezegd…

Automatisch gegenereerde informatie

We verzamelen ‘automatisch gegenereerde informatie’ (IP-adres, type browser, computersysteem, accountnummer, de pagina’s die je op Squla bezoekt en ‘cookies’) van je. Dit doen we om Squla goed te laten werken en om Squla te kunnen beveiligen.

Wat zijn cookies?

Bij het gebruik van Squla kunnen er cookies op je computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Squla kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Wanneer dat geen cookies zijn die absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de communicatie met jou of voor het uitvoeren van een expliciet door jou aangevraagde dienst, plaatsen we cookies alleen als je daarvoor vooraf toestemming hebt verleend. Voor verdere informatie over de cookies die Squla gebruikt, de doeleinde waarvoor ze die gebruikt en de manier waarop je cookies kunt verwijderen, verwijzen we je naar onze Cookie Statement.

Kort gezegd…

Cookies

Er kunnen ‘cookies’ op je computer of tablet worden geplaatst. We hebben hiervoor een Cookie Statement gemaakt. Als je cookies accepteert, is Squla gemakkelijker te gebruiken. Maar ook als je cookies weigert kunt je Squla gebruiken. In dat geval worden je inloggegevens niet bewaard. Dit betekent dat je vaker (opnieuw) moet inloggen door je nickname en wachtwoord in te voeren.

Voor welke doeleinden zal Squla informatie over jou gebruiken?

Squla verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;

  • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de Site, of om indien de Site die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

  • om betalingen te verwerken. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Squla, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;

  • om je een nieuwsbrief en informatie omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Squla alsmede om je gebruikersinformatie, rapportage, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

  • om Squla te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Squla bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Squla wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Squla dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Squla je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Voor deze serviceberichten en berichten die een aankoop bevestigen is het niet mogelijk om je af te melden.

Squla gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Squla. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Squla kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met andere dochtermaatschappijen van FutureWhiz Media B.V. en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van je aankoop of gebruik van producten of diensten van Squla of andere dochtermaatschappijen van FutureWhiz Media B.V. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met andere dochtermaatschappijen van FutureWhiz Media B.V., kan je dit melden via klantenservice@squla.nl.

Je gegevens worden zonder je uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FutureWhiz Media B.V. behoren, met uitzondering van het navolgende. Squla kan je gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Tevens zal Squla persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Squla aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Kort gezegd…

We zullen je informatie gebruiken om je gebruik van Squla mogelijk te maken en om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. We gebruiken je informatie ook om Squla te verbeteren en om met je te kunnen communiceren. Persoonlijke gegevens blijven persoonlijk en behaalde resultaten zijn alleen zichtbaar voor ouders en kinderen. We verkopen geen persoonlijke informatie aan externe organisaties of andere bedrijven.

We kunnen je persoonlijke informatie wel delen met onze dochtermaatschappijen. Dit zijn bedrijven die 100% bij ons horen, en even zorgvuldig met je persoonlijke informatie omgaan.

Squla in de klas

Squla biedt Squla in de klas aan scholen aan. Squla heeft met de school een bewerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst kan je hier lezen. De school schakelt Squla in als Bewerker. Squla verwerkt (persoons)gegevens alleen in opdracht van de school. De school is de Verantwoordelijke voor de verwerking van de (persoons)gegevens, zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Squla is wel Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking met betrekking tot de scholen en contactpersonen die Squla in de klas afnemen. Het gaat om de volgende informatie: BRIN-nummer, nickname, wachtwoord, voornaam, achternaam en e-mailadres.

Squla verzamelt en verwerkt deze (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om een nieuwsbrief en informatie omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Squla alsmede om gebruikersinformatie

  • om Squla in de klas te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Kort gezegd…

Squla in de klas is een andere dienst van Squla, die Squla aanbiedt aan scholen. Met Squla in de klas kunnen leerlingen en leerkrachten in aanvulling op het onderwijs, gebruik maken van Squla.

Op welke wijze beschermt Squla jouw persoonlijke informatie?

Squla handhaaft te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen bij de verwerking van persoonsgegevens waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek om zo ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk tegen te gaan.

Kort gezegd…

We hebben ervoor gezorgd dat jouw persoonlijke informatie niet zomaar kan worden gestolen. Dit is een van onze hoogste prioriteiten.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw persoonsgegevens

Squla wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met je persoonsgegevens omgaat. Dit Beleid wil daar een bijdrage aan leveren.

Heb je nog vragen over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, wil je weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, of wil je jouw gegevens wijzigen of (laten) wissen, dan kun je een bericht sturen aan klantenservice@squla.nl of aan Squla, ter attentie van: Klantenservice Privacy, Rhijnspoorplein 22, 1018 TX Amsterdam onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’.

Wanneer we niet (volledig) kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

We zullen de door jouw verzochte informatie zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken na uw verzoek, aan je toesturen.

Wanneer je niet (langer) wilt dat we persoonsgegevens over jouw verwerken en je ons verzoekt je gegevens af te schermen of te wissen, dan zullen we bekijken of je verzoek rechtmatig is. We zullen aan je verzoek voldoen als je gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

We zullen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken na je verzoek, aangeven of we aan je verzoek voldoen. Wanneer we niet aan je verzoek voldoen, zullen we proberen uit te leggen waarom we dat niet doen.

Kort gezegd…

We vinden het belangrijk dat je weet hoe we met je (persoons)gegevens omgaan. Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en wijzigen in je ouder- of kinderaccount. Ook kan je ons vragen welke informatie we van jou of je kind hebben vastgelegd en ons verzoeken bepaalde informatie te wijzen of te wissen. Squla zal dan beoordelen of bepaalde informatie moet worden gewijzigd of gewist en zal dat aan je laten weten.

Doorgifte derde landen

Squla kan de (persoons)gegevens naar andere landen buiten de EU, zoals de Verenigde Staten, doorgeven. Voor deze verwerking heeft Squla een passend beschermingsniveau gewaarborgd en je stemt er mee in dat je (persoons)gegevens naar andere landen buiten de EU, zoals de Verenigde Staten, kunnen worden doorgegeven.

Kort gezegd…

Onze servers staan in de Europese Unie. Je gaat ermee akkoord dat wij je (persoons)gegevens buiten de EU kunnen doorgeven. Squla heeft daarvoor een passend beschermingsniveau gewaarborgd.

Wijzigingen van het privacy- en cookiebeleid

Squla kan haar Beleid aanpassen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wijzigingen aanbrengen, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Site en/of via berichtgeving aan jou.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 21 juli 2016.

Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via klantenservice@squla.nl.