Algemene voorwaarden Squla

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op jouw Overeenkomst met Squla en elk gebruik van de Website van Squla dat via jouw Account wordt gemaakt. Squla adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of zou je over andere zaken contact op willen nemen met Squla, dan kan je contact met ons opnemen via ons ​contactformulier​.

Artikel 1: Definities

Account:​ de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Ouder (hierna ook: “Ouderaccount”) of het Kind (hierna ook: “Kinderaccount”) binnen de Website waartoe de Ouder of het Kind toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens;

Algemene Voorwaarden:​ deze algemene voorwaarden van Squla, waaronder begrepen het ​Squla Muntenreglement​, te raadplegen;

Content:​ alle informatie die door Squla op de Website is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, het studiemateriaal, video’s, games, teksten, tabellen, rapporten, overzichten en de lay-out en look-and-feel van de Website;

Dienst:​ de dienst die Squla aan de Ouder verleent op basis van de tussen Squla en de Ouder gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een Website, waarop Squla de Content plaatst, zoals nader omschreven op de Website en in artikel 4;

Kind:​ de natuurlijke persoon die via een Kinderaccount gebruik maakt van de Dienst als kind van de Ouder;

IE-rechten:​ alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;

Inloggegevens:​ de nickname en het wachtwoord waarmee de Ouder of het Kind toegang krijgt tot zijn Account, zoals nader omschreven in artikel 3;

Ouder:​ de natuurlijke persoon die via een Ouderaccount gebruik maakt van de Dienst als ouder of verzorger van het Kind en ten behoeve van het Kind een Overeenkomst heeft gesloten met Squla (hierna ook wel als “je”, “jij”, “jou” of “jouw” aangeduid);

Overeenkomst:​ de overeenkomst die de Ouder met Squla heeft gesloten;

Squla:​ FutureWhiz B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1097) Amsterdam aan de Prins Bernhardplein 200, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32144948 (hierna ook wel als “wij” of “ons” aangeduid);

Website:​ één van de websites van Squla, waaronder begrepen www.squla.nl en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van Squla.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw Overeenkomst met Squla, elk gebruik dat jij of jouw Kind van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen jou en Squla.

2.2 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen en zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden op onze Website plaatsen. Als een wijziging of aanvulling jouw rechten of verplichtingen aanzienlijk zal beïnvloeden, zullen wij je per e-mail op de hoogte stellen of de wijzigingen onder jouw aandacht brengen tijdens jouw gebruik van onze Website. Als je de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, kan je stoppen met het gebruik van de Website en je Account verwijderen.

Artikel 3: Toegang tot de Dienst

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Overeenkomst aangaan met Squla, waarna Squla een Account aanmaakt en je Inloggegevens verstrekt. Je kan de Inloggegevens wijzigen op de manier zoals beschreven is op de Website.

3.2 Je kan het Kinderaccount aanmaken, activeren en beheren op de manier zoals beschreven is op de Website. Het (aantal) Kinderaccount(s) is gekoppeld aan het Ouderaccount en de Overeenkomst van de Ouder, tenzij een los Kinderaccount aangemaakt kan worden. De Ouder is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst dat via de Inloggegevens van zijn Kind wordt gemaakt.

3.3 Je dient je Inloggegevens geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat je Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dien je Squla daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.4 Je staat er jegens Squla voor in dat de informatie die je bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt compleet en juist is. Je bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.

3.5 Het is niet toegestaan om:

a. andere Ouders of Kinderen om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans Account;

b. je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de Website op andere wijze dan door het gebruik van je eigen Inloggegevens;

c. iemand anders toegang te verschaffen tot je Ouderaccount.

3.6 Squla is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

3.7 Squla garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Squla is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de Website.

Artikel 4: Gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website. Op de Website kan het Kind oefenen met de daarop beschikbaar gestelde Content, kan het Kind munten sparen die kunnen worden ingewisseld voor cadeautjes en kan de Ouder via de daarop beschikbaar gestelde overzichten en rapportages inzicht verkrijgen in het gebruik van de Dienst door zijn Kind en de vorderingen van zijn Kind.

4.2 De functionaliteiten van de Website en de beschikbare Content zijn afhankelijk van het soort Account dat je hebt en kunnen dus voor Ouders anders zijn dan voor Kinderen.

4.3 De Ouder staat ervoor in dat zijn Kind te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. De Ouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat door zijn Kind van de Dienst wordt gemaakt. De Ouder vrijwaart Squla voor alle aanspraken van Squla en/of derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Ouder en Kind op enigerlei wijze onrechtmatig is.

4.4 Je gebruik van de Dienst mag niet:

a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Dienst en/of de computersystemen van Squla te omzeilen;

c. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Website geboden tools om de Website te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;

d. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

e. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Squla;

f. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren;

g. naar de mening van Squla in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;

h. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;

i. inbreuk maken op de rechten van Squla en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;

j. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of

k. de belangen en goede naam van Squla kunnen schaden.

4.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Squla ten dienste staan, is Squla te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Ouder of het Kind in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) de Ouder of het Kind handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

(ii) de Ouder handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;

(iii) Squla van mening is dat handelingen van de Ouder of het Kind schade of aansprakelijkheid aan jezelf, Squla of anderen kunnen toebrengen.

Squla zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

4.6: Wanneer je een inactieve gebruiker bent (en de Dienst langer dan 2,5 jaar niet

gebruikt), mag Squla de dienstverlening beëindigen en jouw Account verwijderen. Squla zal jou eerst een bericht sturen om te controleren of het Account behouden moet blijven.

Artikel 5: Betaling

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Ouder een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of de Ouder of het Kind gebruik heeft gemaakt van de Dienst of de Website. De prijs voor de Dienst is afhankelijk van de lidmaatschapsduur en het soort pakket dat de Ouder afneemt. Tenzij anders overeengekomen, zijn de lidmaatschapsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de Website.

5.2 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website en door de Ouder is gekozen.

5.3 Squla behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Ouder binnen de termijn zoals vermeld in het

Ouderaccount.

5.4 Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

5.5 In geval van niet-tijdige betaling is Squla (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Ouder aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.

5.6 Squla behoudt zich het recht voor om de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven tweemaal per kalenderjaar aan te passen. Deze aanpassingen kunnen tweemaal per kalenderjaar plaatsvinden, in januari en september. De verhoging kan worden gebaseerd:

  1. op de Consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl), of;
  2. op een andere door Squla redelijk geachte basis. Over de basis voor de prijsverhoging zullen wij je informeren.

5.7 Mogelijk maak je bij de bestelling en betaling gebruik van een kortingscode. De kortingscode kan zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kan slechts één keer keer worden verzilverd. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Mocht je bij een bestelling een kortingscode hebben verzilverd, dan behoudt Squla zich het recht voor de oorspronkelijke prijs voor de Dienst die je hebt besteld in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de kortingscode of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

Artikel 6: IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content, berusten bij Squla en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Ouder en/of het Kind over te dragen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft Squla aan de Ouder en/of het Kind een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

6.3 De Ouder of het Kind zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Squla, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

6.4 Alle informatie, materialen en/of documenten die de Ouder of het Kind verstrekt aan Squla in het kader van de Dienst blijft eigendom van de Ouder of het Kind. Squla verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de Dienst.

Artikel 7: Garanties

7.1 De Ouder aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Squla geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Squla is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de Website.

7.2 In het bijzonder garandeert Squla niet dat het gebruik van de Website door het Kind bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in schoolprestaties.

7.3 De rapporten die de Website geeft aan de Ouder over de voortgang van het Kind zijn slechts gebaseerd op de door het Kind beantwoorde vragen binnen de Website. De Ouder kan

geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de Website worden verkregen.

7.4 De Ouder erkent en aanvaardt dat Squla alleen een Website biedt waarmee de Kinderen kunnen oefenen met lesstof ten aanzien van de vakken die op dat moment via de Website worden aangeboden. Squla is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die de Ouder door middel van de Website heeft verkregen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Wanneer Squla aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de door jou geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Ouder aan Squla betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Squla is voortgevloeid. De aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 1.000,=.

8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(i) materiële schade aan zaken;

(ii) redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van Squla in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij je de Overeenkomst hebt vernietigd;

(iii) redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de schade ziet op directe schade; en

(iv) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.

8.3 In geen geval is Squla aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Ouder de schade zo snel mogelijk na het ontdekken daarvan schriftelijk bij Squla meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Squla vervalt door het enkele verloop van 60 (zestig) dagen na het ontdekken van de schade.

8.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Squla.

Artikel 9: Inwerkingtreding en duur

Inwerkingtreding

9.1 De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum, of – indien die datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat Squla de Ouder de mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de Dienst.

Initiële duur

9.2 De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is een maand (1), dan wel één (1) jaar, of indien anders, zoals aangegeven op de Website bij het tot stand komen van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en de verplichtingen van de Ouder onder de Overeenkomst. Wanneer de Ouder het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of de Ouder het lidmaatschap van zijn Kind opzegt via het Ouderaccount is Squla niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.

Omzetting naar onbepaalde tijd

9.3 Na de afgesproken bepaalde termijn zoals genoemd in artikel 9.2, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer je niet wilt dat de Overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, moet je de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de termijn opzeggen via het Ouderaccount.

9.4 Wanneer de Overeenkomst is omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan je de Overeenkomst via het Ouderaccount te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Verlenging bepaalde tijd

9.5 Artikel 9.3 is niet van toepassing wanneer de Ouder in het Ouderaccount aangeeft dat hij de Overeenkomst wil verlengen voor een bepaalde tijd. Voor deze verlening is artikel 9.2 van overeenkomstige toepassing.

Proefperiode

9.6 Mogelijk maakt een gratis proefperiode onderdeel uit van de Overeenkomst. Deze proefperiode duurt 14 dagen, tenzij anders is aangegeven op de Website. De gratis proefperiode geldt alleen voor nieuwe klanten. Onder nieuwe klanten verstaat Squla klanten die in de zes (6) maanden voorafgaand aan de inschrijving geen Overeenkomst zijn aangegaan met Squla. Squla behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of een Ouder in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.

9.7 Nadat de gratis proefperiode is afgelopen, wordt het bedrag van de eerste termijn van de Overeenkomst aan de Ouder in rekening gebracht, tenzij de Ouder voor het einde van de gratis proefperiode de Overeenkomst opzegt via het Ouderaccount. Er wordt géén notificatie verstuurd wanneer de gratis proefperiode eindigt.

Artikel 10: Beëindiging

10.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Website direct ontzegd. Squla verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Ouderaccount en Kinderaccount. Squla is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst enige informatie uit de Website te converteren. De reeds door het Kind gespaarde munten kunnen alsdan niet meer worden ingewisseld voor cadeautjes.

10.2 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Squla reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Squla vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Squla ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.3 Wanneer er meerdere Kinderaccounts zijn gekoppeld aan één Ouderaccount en een Ouder gebruik maakt van familiekorting, zoals omschreven op de Website, en de Ouder vervolgens een Kinderaccount beëindigt, zodat er nog maar één Kinderaccount is gekoppeld aan het Ouderaccount, vervalt automatisch het recht op familiekorting. Dit wordt verwerkt in het eerstvolgende betaalmoment van de contributie.

11 Herroepingsrecht

11.1 Je hebt altijd het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren. Daar hoef je geen redenen voor op te geven.

11.2 Squla hanteert op bepaalde lidmaatschapsvormen, waaronder de halfjaar- en jaarlidmaatschappen, en alleen wanneer dat is aangegeven op de Website, een langere herroepingstermijn (ook wel onze tevredenheidsgarantie “Niet tevreden, geld terug”). Dit houdt in dat wanneer je niet tevreden bent met (de dienst van) Squla, je de Overeenkomst binnen 30 dagen kan annuleren.

11.3 De termijn van het herroepingsrecht start op de dag dat je het lidmaatschap hebt bevestigd.

11.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons dit laten weten door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail). Je kunt hiervoor dit modelformulier gebruiken of ons contactformulier invullen. Het modelformulier stuur je naar klantenservice@squla.com. Je moet de verklaring versturen vóór het aflopen van de herroepingstermijn.

11.5 Squla zal vervolgens de door jou betaalde vergoeding binnen 14 dagen terugstorten op het door jou opgegeven rekeningnummer.

Artikel 12: Privacy

12.1 De gegevens die de Ouder tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de de Ouder of het Kind verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13: Overig

13.1 Squla mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Het is de Ouder niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Squla.

13.2 Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

FutureWhiz v2023. Laatst gewijzigd op 13 maart 2023.