Taal oefenen in groep 7

Als je kind in groep 7 zit, staat hem een jaar vol uitdagingen te wachten. Groep 7 wordt namelijk de moeilijkste groep van de basisschool genoemd. Niet alleen wordt er in deze jaargang veel uit de voorgaande groepen herhaald, maar je kind leert ook allerlei nieuwe dingen. Zo wordt de kennis die je kind al heeft over taalkundig en redekundig ontleden verder uitgebreid, evenals de kennis over werkwoordspelling. Daarnaast staan lezen en spreken ook centraal tijdens taal in groep 7. Benieuwd wat je kind precies leert in groep 7? Lees dan vooral verder. Op deze pagina lees je namelijk alles wat je kind in deze groep leert over taal.


Woordsoorten benoemen

In de voorgaande groepen is er tijdens de taallessen al uitvoerig aandacht besteed aan het taalkundig ontleden van zinnen. Toch is het niet zo dat je kind deze vorm van zinsontleding al volledig toe kan passen. Hij kent namelijk nog niet alle woordsoorten die er zijn. Zo zijn voornaamwoorden bijvoorbeeld nog nieuw voor hem. In groep 7 krijgt je kind voor het eerst te maken met voornaamwoorden. Hij leert onder meer dat er verschillende soorten voornaamwoorden zijn, zoals het bezittelijk voornaamwoord, persoonlijk voornaamwoord en aanwijzend voornaamwoord. Doordat je kind nieuwe woordsoorten leert, worden de zinnen die het gaat ontleden ook steeds langer. 

Zinnen ontleden: lijdend voorwerp en gezegde

Omdat zinsontleding in groep 7 nog steeds een belangrijke rol speelt, wordt er ook nog steeds aandacht besteed aan redekundig ontleden. Je kind kent inmiddels de basis van deze vorm van ontleden. In de voorgaande groepen maakte je kind al kennis met de persoonsvorm en het onderwerp. Het aantal zinsdelen wordt in groep 7 uitgebreid. Je kind leert in deze groep niet alleen wat dit voor een zinsdelen zijn, maar leert ook hoe het deze zinsdelen makkelijk en snel kan vinden.

Werkwoordspelling in groep 7

Het is erg belangrijk dat je kind weet wat de juiste schrijfwijze is van werkwoorden. Vandaar dat in een groot deel van de lessen taal in groep 7 werkwoordspelling aan bod komt. Je kind weet hier inmiddels al aardig wat over, waardoor het niveau in deze groep flink omhoog gaat. Op de meeste scholen gaan kinderen in groep 7 aan de slag met de tegenwoordige tijd, verleden tijd en het voltooid deelwoord van werkwoorden. Waar in de voorgaande groepen vooral ‘makkelijke’ werkwoorden aan bod kwamen, worden de werkwoorden in groep 7 wat moeilijker. Zo krijgt je kind bijvoorbeeld te maken met werkwoorden die in een andere tijd van klank veranderen. Je kind wordt steeds zekerder wat betreft werkwoordspelling.

Technisch lezen en begrijpend lezen

Groep 7 is een groep waarin je kind veel leeskilometers maakt. Je kind wordt immers beter in lezen door hier veelvuldig mee aan de slag te gaan. Bij taal in groep 7 wordt er onder meer gewerkt aan het verbeteren van de technische leesvaardigheid van je kind. Dit gebeurt als  je kind veel teksten, verhalen en boeken leest. Hierdoor leert je kind niet alleen steeds vloeiender te lezen, maar leest het ook steeds sneller. Lezen gaat niet alleen om technisch lezen. Begrijpend lezen is ook belangrijk in groep 7. Omdat dit belangrijk is, besteden kinderen op de meeste scholen veel tijd aan lezen en begrijpend lezen. Hierdoor wordt het tekstbegrip van je kind alsmaar beter, zodat  het steeds sneller begrijpt waar een tekst over gaat. Bij andere vakken komt begrijpend lezen overigens ook van pas, bijvoorbeeld bij rekenen.

Mondelinge taal in groep 7

Omdat het belangrijk is dat je kind zich in het Nederlands goed uit kan drukken, is er ook aandacht voor mondelinge taal in groep 7. Je kind leert om bijvoorbeeld signaalwoorden te gebruiken voor het aanbrengen van structuur in een presentatie. Ook leert je kind in deze groep steeds beter zijn mening te geven en deze te illustreren met één of meerdere voorbeelden. Verder wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het inschatten van de waarde van de informatie in relatie tot de bron waar het vandaan komt. Aangezien je kind opgroeit in een digitaal tijdperk, is dit erg belangrijk. Niet alle informatie op het internet is namelijk even betrouwbaar. Tot slot leert je kind tijdens taal in groep 7 steeds beter om anderen te vragen een standpunt te onderbouwen.

Wat komt er verder aan bod in groep 7

  • Afkortingen: je kind leert dat het gebruik van afkortingen de leesbaarheid van een tekst vergroot, wat ze betekenen, wat de juiste schrijfwijze is en hoe het ze gebruikt in een tekst. Afkortingen komen vaak in meerdere groepen aan bod.
  • Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden: je kind kent de betekenis van steeds meer spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden en weet hoe het ze op de juiste manier kan gebruiken in zowel gesproken als geschreven tekst. Ook wordt er aandacht besteed aan letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Zo leert je kind bijvoorbeeld hoe het beide vormen kan herkennen. 
  • Spreektaal of schrijftaal: je kind leert dat er voor spreektaal mindervaste regels gelden als voor schrijftaal. Ook wordt het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik uitgelegd.
  • Zinsbouw: je kind leert steeds beter hoe zinnen opgebouwd worden en wat het verschil is tussen de directe en indirecte rede.
  • Discussiëren: je kind leert steeds beter wat het verschil is tussen feiten en meningen en er wordt aandacht besteed aan argumenten.
  • Schrijven: je kind leert informatieve, verhalende, directieve, beschouwende en argumentatieve teksten schrijven. Er worden bovendien meer eisen gesteld aan de kwaliteit van geschreven teksten dan in groep 6.
  • Spellen: je kind krijgt te maken met leenwoorden en woorden met een apostrof. Ook komen er hulpmiddelen aan bod voor het juist spellen van woorden, zoals een woordenboek en spellingchecker.
  • Strategieën: je kind leert vragen te stellen en te beantwoorden tijdens het luisteren, lezen, spreken of schrijven. 
  • Taalgebruik: je kind leert zijn eigen taalgebruik aan te passen aan de context.