Taal oefenen in groep 8

Net als in de voorgaande zeven groepen neemt taal in groep 8 ook een belangrijke positie in. Je kind herhaalt in deze groep heel veel van wat het in de voorgaande jaren over taal heeft geleerd. Zo komen alle woordsoorten die je kind leerde in deze groep nogmaals aan bod. Er wordt van je kind verwacht dat het een zin zonder problemen taalkundig kan ontleden. Groep 8 staat overigens niet alleen maar in het teken van herhaling, want je kind leert ook nieuwe dingen. Het meewerkend voorwerp kan in deze groep bijvoorbeeld om de hoek komen kijken. Ook is er in groep 8 aandacht voor werkwoordspelling, begrijpend en studerend lezen en discussiëren. Benieuwd wat je kind precies leert tijdens taal in groep 8? Je leest het hier!


Taalkundig ontleden levert geen problemen meer op

Je kind leerde in de voorgaande groepen al over woordsoorten. Als het eenmaal in groep 8 zit, zijn vrijwel alle woordsoorten behandeld. Afhankelijk van de methode die een school hanteert kan het zijn dat je kind in groep 8 nog één of meerdere nieuwe woordsoorten leert. Zo wordt er op sommige scholen in groep 8 aandacht besteed aan bijwoorden en stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden. Aangezien dit de laatste woordsoorten zijn die bij het taalkundig ontleden van een zin horen, wordt er van je kind verwacht dat het deze vorm van zinsontleding onder de knie heeft aan het einde van groep 8. 

Zinsontleding: meewerkend voorwerp komt aan bod

Ook voor wat betreft het redekundig ontleden van zinnen geldt dat je kind in groep 8 bekend is met de meeste zinsdelen. Toch is het aannemelijk dat nog niet ieder zinsdeel aan bod is gekomen. Op veel basisscholen wordt namelijk pas in groep 8 aandacht besteed aan het meewerkend voorwerp. Je kind leert niet alleen wat dit voor een zinsdeel is, maar het leert ook hoe het het meewerkend voorwerp in een zin kan herkennen. Dit hoeft overigens niet het enige nieuwe zinsdeel te zijn dat aan bod komt in groep 8. Er wordt in deze groep namelijk ook vaak aandacht besteed aan bijvoeglijke bepalingen en bijwoordelijke bepalingen. Hierdoor is je kind aan het einde van zijn basisschool in staat om een zin op de juiste manier redekundig te ontleden.

Werkwoordspelling in groep 8

Als je kind in groep 8 zit, is werkwoordspelling niet nieuw meer voor hem. Hij is hier tijdens taal in groep 6 en 7 immers ook al mee in aanraking gekomen. In groep 8 is werkwoordspelling ook een terugkerend thema tijdens de lessen taal. Taal en spelling in groep 8 sluiten overigens naadloos op elkaar aan in deze groep. De dingen die je kind bij spelling leert, kan het tijdens de lessen taal namelijk weer toepassen. Andersom geldt dit uiteraard ook. Hierdoor kent je kind richting het einde van groep 8 de schrijfwijze van veel voorkomende Nederlandse werkwoorden. Er wordt overigens niet alleen van je kind verwacht dat het werkwoorden op de juiste manier kan vervoegen, maar ook dat het ze foutloos kan spellen.

Ruimte en aandacht voor begrijpend en studerend lezen

Omdat het ontzettend belangrijk is dat je kind goed kan lezen, keert dit onderdeel eveneens terug tijdens de lessen taal in groep 8. In de laatste groep van de basisschool is er vooral veel ruimte en aandacht voor begrijpend en studerend lezen. Je kind leert de kenmerken van verschillende tekststoorten, zoals informatieve teksten en betogen. Daarnaast leren kinderen bij taal in groep 8 om deze soorten teksten te herkennen. Ook blijft je kind in deze groep feiten en meningen onderzoeken, iets wat ook in eerdere groepen al aan bod kwam.

Studerend lezen is een term die in eerdere groepen al aan bod is gekomen, maar in groep 8 leest je kind veel op deze manier. Wanneer je kind studerend lezen toepast, oefent het met alle vaardigheden die nodig zijn om een tekst inhoudelijk goed te kunnen begrijpen. Door een tekst studerend te lezen, is je kind bovendien in staat om er een samenvatting van te maken. De basis die in groep 8 voor studerend lezen gelegd wordt, helpt je kind op de middelbare school bij het zelfstandig werken, studeren en leren.

Discussiëren, discussie leiden en argumenteren

Taal in groep 8 draait ook  om mondeling onderwijs. In deze groep staat het spreken vooral in het teken van discussiëren. In de voorgaande groepen werd de basis hiervoor al gelegd, waardoor hier in groep 8 op voortgeborduurd wordt. Zo leert je kind bijvoorbeeld om zijn mening te vormen en deze te uiten tijdens een discussie. Het draait in deze groep overigens niet alleen meer om het voeren van een discussie, maar je kind leert ook hoe het een discussie moet leiden. Daarnaast wordt er van je kind verwacht dat het een afweging van standpunten kan maken tijdens de discussie. Tot slot leert je kind in groep 8 ook om informatie in een discussie of gesprek te beoordelen.

Wat komt er verder aan bod in groep 8

 • Je kind blijft nieuwe woorden leren. Aan het einde van groep 8 kent je kind ongeveer 15.000 actieve woorden en 24.000 passieve woorden.
 • Je kind leert aantekening maken.
 • Je kind leert gesproken taal te ondersteunen door middel van houding, intonatie en mimiek.
 • Je kind leert feiten en meningen herkennen in zowel geschreven als gesproken teksten.
 • Je kind vervoegt woorden in de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd en de voltooid tegenwoordige  toekomende tijd.
 • Je kind kan van passieve zinnen actieve zinnen maken en andersom.
 • Er is aandacht voor het ontleden van zinnen met een bevel. Dit hoeft overigens niet nieuw te zijn, want bij sommige methoden komt dit al in eerdere groepen aan bod.
 • Er worden opnieuw hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van een geschreven tekst. Zo wordt er van je kind verwacht dat het gebruik maakt van alinea’s, signaalwoorden en verwijswoorden. 
 • Je kind leert de juiste woorden te kiezen en zinnen in correct Nederlands te formuleren.
 • Begrippen als klemtoon, intonatie en homoniem komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan formeel en informeel taalgebruik. Je kind leert dit niet alleen herkennen, maar gaat zelf ook aan de slag met formeel en informeel schrijven.
 • Er is veel aandacht voor de juiste spelling van woorden met een trema en koppelteken. De verwachting is dat je kind dergelijke woorden aan het einde van groep 8 foutloos kan schrijven.